Výskum a vývoj

Spoločnosť je spôsobilá a oprávnená vykonávať výskum a vývoj a je vedená
v zozname výskumno-vývojových organizácií SK CRIS Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR

REALIZÁCIA GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

Klasická inklinometria, automatizované sledovanie svahových pohybov a meranie pórovych tlakov vody (piezometria) pomocou technológie TDR.

V súčasnosti máme podanú prihlášku na Úrade priemyselného vlastníctva na priemyselný vzor pre túto inovatívnu technológiu.

Schéma meraní deformácií pomocou technológie TDR

https://geart.sk/wp-content/uploads/2021/06/ilustracia.jpg
Hore