Inžinierskogeologický prieskum

Naša spoločnosť má geologické oprávnenenie Ministerstva životného prostredia SR na výkon inžinierskogeologického prieskumu, odborného geologického dohľadu pri stavebných prácach, vypracovanie geologických štúdií a odborných posudkov. Spolu s vrtnými prácami poskytujeme komplexné služby in-situ ako aj in-labo, kde z prieskumných vrtov sa odoberajú porušené, neporušené, technologické a iné špeciálne vzorky zemín s následným laboratórnym spracovaním. Vyhodnocujeme výsledky geofyzikálnych meraní, technických prác, laboratórneho spracovania vzoriek, terénnych skúšok na zisťovanie parametrov in situ a na základe týchto výsledkov vypracujeme záverečnú správu s návrhom vhodného a ekonomicky efektívneho technického riešenia spolupôsobenia geologického prostredia a stavebnej konštrukcie. Každý inžinierskogeologický prieskum zhodnotíme do záverečného geotechnického vyhodnotenia záujmového územia.

Hore